Acasă / Prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT R.A., implementează proiectul “Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervaţiile 2 494 Gemenele, 2 496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat, cod SMIS: 116950, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020.

 • Durata de implementare: 48 luni
 • Perioada de implementare: 1 Ianuarie 2018 - 31 Decembrie 2021
 • Valoarea totală a proiectului (lei): 19 335 112,53
 • Valoarea cofinanțării UE (lei): 16 434 845,65

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Astfel prin lansarea apelului de proiecte aferente Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, am identificat oportunitatea și necesitatea solicitării unei finanțări în scopul realizării/ revizuirii planului de management integrat al ariilor naturale protejate administrate de către RNP Romsilva Administrația Parcului Național Retezat, conștientizarea factorilor interesați și creșterea capacității administrative/ instituționale a APNR.

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, Axa Prioritară 4, POIM, referitor la creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, prin următoarele acțiuni:

 1. revizuirea planului de management pentru Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2 494 Gemenele, 2 496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat (parcul este și Rezervație a Biosferei din anul 1979, de către Comitetul UNESCO Man&Biosphere), care nu au fost acoperite anterior de alte proiecte, și nu au avut un plan de management revizuit conform noilor cerințe privind conținutul unui plan de management.
 2. inventarierea speciilor și habitatelor de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menținerea/ îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară;
 3. stabilirea măsurilor pentru menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară, din siturile Natura 2000;
 4. monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară;
 5. acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor (monitorizarea și evaluarea speciilor și habitatelor, cunoașterea factorilor de presiune exercitați asupra biodiversității, inclusiv a speciilor invazive etc.).

Prima ediţie a Planului de Management al PNR a fost elaborată în cadrul activităţilor de implementare a proiectului „Managementul Conservării Biodiversităţii” din fonduri GEF (Global Environmental Fund) derulate prin Banca Mondială şi a fost aprobată prin ordinal nr. 372/19.06.2003 al Ministrului apelor şi protecţiei mediului. Consultanţa pentru procesul de planificare a fost asigurată de organizaţia neguvernamentală de specialitate Fauna&Flora International din Marea Britanie. Prima versiune a planului nu furnizează date referitoare la distribuțiile speciilor și habitatelor, în cadrul proiectului GEF amintit au fost furnizate foarte puține date georeferențiate referitoare la specii și habitate prin urmare harțile de distribuție sunt inexistente. Referitor la specii și habitate prin proiect au fost furnizate date primare referitoare la speciile de plante superioare din PNR. Fiind elaborată anterior aderării României la Uniunea Europeană prima versiune a planului nu includea speciile și habitatele Natura 2000. Siturile ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat au fost declarate ulterior, în anul 2006. Formularele standard ale celor două situri fiind revizuite consecutiv în anii 2011 și 2017, reviziile efectuate sunt minore.

Bugetul estimat al proiectului este justificat prin următoarele elemente:

 1. Mărimea suprafeței totale a ariilor naturale protejate administrate Parcul Național Retezat (PNR) are o suprafață totală de 43 198 ha și se suprapune peste situl ROSCI0217 Retezat care are o suprafață puțin mai extinsă, de 43 218 ha și peste ROSPA0084 Munții Retezat 38 140 hectare, coroborat cu omplexitatea sistemelor ecologice (ecosisteme) de pe suprafața aflată în administrare.
 2. De asemenea, în ceea ce privește capacitatea adiministrativă/instituțională a APNR – nivelul dotărilor existente (echipamente și programe) este în multe cazuri depășit, iar cu ajutorul unei astfel de finanțări va fi posibilă reducerea acestui decalaj și chiar o creștere semnificativă a nivelului de performanță tehnică necesar creșterii eficienței și eficacității administrării. Corelat cu capacitatea tehnică, nivelul de pregătire al personalului trebuie îmbunătățit substanțial, atât în ceea ce privește cunoștințele despre monitorizarea speciilor și habitatelor precum și a stării de conservare a acestora, cât și cele tehnice pentru utilizarea la parametrii optimi a noilor dotări.
 3. Datorită specificului teritoriului ariilor naturale protejate a spectaculozității acestuia precum și a istoricului (cel mai vechi parc din România) publicul vizitator este foarte numeros, administrația se confruntă adeseori cu probleme legate de asigurarea deplasării personalului în exercitarea atribuțiilor de serviciu, de aceea din punct de vedere a realizării viitoarelor achiziții, prioritatea cea mai importantă va ramâne achiziția de noi mijloace de deplasare și asigurarea necesarului de combustibil pentru utilizarea acestora în condiții optime raportat la nevoile curente privind mangementul ariilor naturale protejate.
 4. Un plan de management complet și unitar care să poată duce la un management adaptativ și durabil al parcului alături de o aplicație tip Geo Server GIS ce conține informații unitare și complete (layere separate) referitoare la distributia speciilor și habitatelor precum și la statutul de conservare al acestora.

Obiectiv general

Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. Revizuirea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate va fi realizată în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ.

Obiective specifice 

 1. Revizuirea Planului de management pentru Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, printr-un proces transparent, consultativ și participativ, în concordanță cu legislația în vigoare.
 2. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la valorile, rolul și importanța Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecția mediului și menținerea/atingerea stării de conservare favorabilă a ecosistemelor naturale, speciilor și habitatelor de interes național și comunitar.
 3. Dezvoltarea capacitații administratorului Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, în scopul asigurării unui management adecvat al acestora.

 Personal UIP:

 • 1 manager de proiect - Alexandru Nicoară
 • 1 responsabil financiar - Băltărețu Maria
 • 1 responsabil relații publice și comunicare - Ursu Lucia
 • 1 responsabil managementul conservării biodiversității - Dănău Claudia
 • 1 expert biolog validator - Jude Corina
 • 1 expert biolog validator - Iacob George
 • 1 expert silvicultor validator - Trifoi Florea
 • 1 expert GIS (Sistem Informațional Geografic) - Cengher Călin

Contact: uip.retezat@gmail.com