Acasă / Planul de management

Planul de management

I. IMPORTANȚA UNUI PLAN DE MANAGEMENT CA INSTRUMENT ÎN ADMINISTRAREA ARIILOR PROTEJATE

Planul de Managemrnt devine document oficial cu rol de reglementare pentru toate persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri sau alte bunuri și/sau care desfășoară activități pe teritoriul și în vecinătatea ariei naturale protejate.

Având în vedere prevederile articolului 21 din OUG 57/2007:

Diversitatea biologică are o importanță deosebită dată de valoarea ei ecologică și genetică, cu majore implicații social-economice, științifice, educaționale, culturale.
Diversitatea biologică prezintă o importanță fundamentală pentru conservarea și evoluția ecosistemelor, în esență a habitatelor și a speciilor. Totodată, un număr semnificativ de comunități locale depind de aceste resurse biologice pe care se bazează modurile de viață tradiționale, din acest motiv fiind recomandabilă promovarea continuității acestor practici, fără însă a se neglija utilizarea elementelor inovative privind conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a elementelor sale.


Utilizarea durabilă a resurselor mediului natural este cu atât mai importantă cu cât refacerea sistemelor naturale degradate implică, în general, investiții substanțiale, pe care majoritatea comunităților umane nu le pot susține direct. Pe de altă parte, trebuie subliniat că speciile de animale și plante sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neînlocuit a sistemelor naturale.


Protecția și conservarea habitatelor, a speciilor de plante și animale sălbatice este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care se preiau conceptele și instrumentele comunitare de acțiune promovate în Directiva Consiliului Uniunii Europene 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice, amendată de Directivele 97/62/CE și 2006/105/CE.

Pentru asigurarea eficienței acțiunilor de protecție a habitatelor și a speciilor, în cadrul oricărui plan de management, devin obligatorii aspecte precum: ameliorarea condițiilor de habitat; gestiunea și protecția elementelor valorificabile în economie; informarea publicului asupra importanței acestui spațiu; o mai bună cunoaștere a  politicilor organismelor decizionale aflate pe nivele ierarhice superioare și a obiectivelor lor; identificarea conflictelor dintre utilizatorii de resurse și mediul natural etc.

În acest sens, planul de management stabilește un cadru de acțiune în scopul conservării diversității biologice și în special a habitatelor și speciilor de plante și animale pentru care au fost declarate ariile protejate. De asemenea, prin obiectivele și măsurile formulate în cadrul acestuia, planul de management asigură premisele protecției și conservării tuturor obiectivelor pentru care au fost desemnate toate ariile protejate reglementate de acesta.

În conformitate cu Directivele Europene, indiferent dacă țara membră a optat pentru managementul ariilor Natura 2000 bazat pe planuri de management sau pe alte instrumente, pentru SCI și SPA este obligatorie stabilirea unui capitol distinct privind măsurile de conservare. Acestea vor fi stabilite ținând cont de ”Nota Comisiei Europene privind stabilirea obiectivelor de conservare pentru siturile Natura 2000” și ”Nota Comisiei Europene privind stabilirea măsurilor de conservare pentru  siturile Natura 2000”, ambele documente clarificând modul de interpretare a conceptului de ”măsură de conservare” în spiritul și litera prevederilor Directivei Consiliului 92/43/ CEE. De asemenea, trebuie luat în considerare și documentul ”Stabilirea măsurilor de conservare pentru siturile Natura 2000”, aprobat de Comisia Europeană în 2014.


Astfel, fiecărei presiuni/amenințări, ținând cont și de starea de conservare a speciei/ habitatului, i se vor asocia una sau mai multe măsuri de conservare. Aceasta trebuie adaptată în funcţie de intensitatea efectului activităţilor cu impact asupra ariei naturale protejate, în sensul în care pentru o aceeaşi activitate măsurile de management pot să difere în funcţie de intensitatea impactului (ridicată sau scăzută).


Astfel, unele măsuri de conservare pot avea un caracter general și se aplică la nivelul întregului sit, iar altele au un caracter mult mai specific, fiind stabilită în mod clar zona de aplicare. De asemenea, măsurile de conservare vor fi clasificate conform prevederilor comunitare în măsuri cu caracter statutar, administrativ sau contractual. Din punctul de vedere al perioadei de aplicare pot fi măsuri cu caracter recurent sau nu.

II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT


Cadrul legal general privind planurile de management este asigurat de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare:
• Definirea conceptului de plan de management: ”documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management” (art. 4, pct. 34);
• Responsabilitățile privind elaborarea unui plan de management: art. 21, alin. (1) și (2);
• Categoriile de arii naturale protejate, obiectivele de management: art. 5 și Anexa nr. 1.


Așadar, scopul planului de management trebuie centrat pe menținerea și, după caz, îmbunătățirea stării de conservare a speciilor, habitatelor și a altor elemente de interes conservativ ce au fost avute în vedere la instituiriea regimului de arie naturală protejată.

După avizările necesare conform legislației în vigoare, planul de management

(3) Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează astfel încât să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi culturale ale  comunităţilor locale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate.

(4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care  desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.

(5) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management.

(6) Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din ariile naturale protejate sunt obligate să instituie, de comun acord  cu administratorii ariilor naturale protejate şi, după caz, cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management.

(7) Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În cazul suprapunerii totale a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur plan de management, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management. În cazul suprapunerii parţiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale acestora se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management.

 Ținând cont de cadrul legal existent și de practica internațională, planurile de management trebuie să vizeze obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate. Luând în considerație scopul și regimul de management asociat fiecărei categorii de arii naturale protejate, așa cum sunt definite în Anexa nr. 1 a OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, au fost evidențiate următoarele tipuri de obiective asociate fiecărei categorii de arie protejată: 

Obiective de conservare

Categorii de arii naturale protejate

Obiective naturale

Obiective socio-culturale

Obiective de mediu și economice

Rezervații științifice

- habitate naturale terestre şi/sau acvatice și

- elementele de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură

Nu este cazul

Nu este cazul

Parcuri naționale

- elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură

- elemente ale patrimoniului cultural material imobil;

- elemente ale patrimoniului cultural material mobil;

- elemente ale patrimoniului cultural imaterial.

- serviciile ecosistemice;

- beneficiile socio-economice;

- adaptarea și reducerea efectelor schimbărilor climatice

Rezervații ale biosferei

- complexe de ecosisteme în regim natural și semi-natural;

- specii protejate de interes internațional și național

- elemente ale patrimoniului cultural material imobil;

- elemente ale patrimoniului cultural material mobil;

- elemente ale patrimoniului cultural imaterial

- serviciile ecosistemice;

- beneficiile socio-economice;

- adaptarea și reducerea efectelor schimbărilor climatice

Situri de importanță comunitară /Arii speciale de conservare

- habitate naturale menționate la pct. 3.1. în formularul standard Natura 2000

- specii menționate la pct. 3.2. în formularul standard Natura 2000

Facultativ:

- elemente ale patrimoniului cultural material imobil;

- elemente ale patrimoniului cultural material mobil;

- elemente ale patrimoniului cultural imaterial

- serviciile ecosistemice;

- beneficiile socio-economice;

- adaptarea și reducerea efectelor schimbărilor climatice

Arii de protecție specială avifaunistică

- specii menționate la pct. 3.2. în formularul standard Natura 2000

Facultativ:

- elemente ale patrimoniului cultural material imobil;

- elemente ale patrimoniului cultural material mobil;

- elemente ale patrimoniului cultural imaterial

- serviciile ecosistemice;

- beneficiile socio-economice;

- adaptarea și reducerea efectelor schimbărilor climatice

 

III. PROCESUL ȘI ETAPELE ELABORĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT

 Principalele elemente ale planului de management sunt:

  • identificarea ariei/ariilor naturale protejate a căror reglementare se va realiza prin planul de management propus (cu notarea succintă a localizării acesteia/acestora)
  • suprafața de teritoriu descrisă de perimetrul vizat de planul de mangement
  • obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată fiecare ariie naturală protejată vizată de plan, așa cum rezultă acestea din documentele descriptive oficiale, corespunzător categoriei ariei naturale protejate
  • scopul și obiectivele de management
  • tipurile de măsuri de conservare vizate
  • alte aspecte importante ale planului de management

După aprobarea sa de către autoritatea competentă, planul de management devine document oficial cu rol de reglementare pentru administratorii/custozii ariilor naturale protejate, a autorității competente pentru protecția mediului, pentru evaluatorii de mediu și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate, conform definiţiei date în OUG 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 În cuprinsul planului de management se descrie concret, cu aplicare pentru aria naturală protejată al cărei plan de management se realizează, procesul parcurs pentru elaborarea acestuia, cuprinzând etapele de evaluare detaliată a biodiversităţii, evaluarea impactului antropic asupra obiectivelor de interes conservativ, stabilirea măsurilor de conservare, precum şi modalităţile de implicare a factoriilor interesaţi şi a comunităţilor locale şi parcurgerea procedurii de evaluare de mediu conform legislaţiei în vigoare, menţionându-se datele la care au fost realizate etapele descrise.

Deasemenea, în planul de management este prezentat în clar procesul de consultare a diferitelor versiuni ale planului de management de către factorii interesați, inclusiv de către autoritățile administrative locale.

În vederea elaborării planului de management sunt parcurse mai multe etape, vizând evaluarea detaliată a biodiversității, evaluarea impactului antropic asupra ariei protejate, stabilirea măsurilor de conservare, modalitățile de implicare a factorilor interesați și parcurgerea procedurii de evaluare de mediu conform legislației în vigoare. În scopul evaluării detaliate a biodiversității sunt desfășurate atât activități de birou, de laborator cât și de teren, menționându-se etapele și perioadele în care au fost realizate studiile de fundamentare.

 Etape ale elaborării planului de management